Hung Manh Do

Kết quả
  • 15 bài báo
  • 122 trích dẫn
  • 52 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 7 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 47 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 24 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 2 lĩnh vực nữa