Anh Tuan Nguyen

Kết quả
  • 17 bài báo
  • 10 trích dẫn
  • 44 tác giả
  • 8 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 4 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 39 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 14 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 3 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa