Nguyen Van Minh

Kết quả
  • 34 bài báo
  • 27 trích dẫn
  • 60 tác giả
  • 11 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 6 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 55 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 6 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa