Nguyen Van Khanh

Kết quả
  • 31 bài báo
  • 11 trích dẫn
  • 69 tác giả
  • 14 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 7 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 64 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 17 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 9 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa