Nguyen Van Khanh

Kết quả
  • 41 bài báo
  • 11 trích dẫn
  • 87 tác giả
  • 16 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 7 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 82 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 16 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 11 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa