Thi Ha Nguyen

Kết quả
  • 4 bài báo
  • 21 trích dẫn
  • 17 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 12 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 1 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa