Truong Huu Nguyen

Kết quả
  • 2 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 11 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 6 tác giả nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 4 lĩnh vực nữa