Vu Dinh Lam

Kết quả
  • 11 bài báo
  • 10 trích dẫn
  • 42 tác giả
  • 6 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 37 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 14 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 1 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa