Hoang Thi Bich Ngoc

Kết quả
  • 10 bài báo
  • 18 trích dẫn
  • 8 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 3 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa