Nguyen Thuy Duong

Kết quả
  • 16 bài báo
  • 1 trích dẫn
  • 47 tác giả
  • 8 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 42 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 3 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 3 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa