Trần Thị Hải Lý

Kết quả
  • 11 bài báo
  • 0 trích dẫn
  • 11 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 2 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 6 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực