Ngoc Anh Nguyen

Kết quả
  • 6 bài báo
  • 7 trích dẫn
  • 20 tác giả
  • 3 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Lọc theo tác giả
Hiện 15 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 4 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực