Quang Liem Nguyen

Kết quả
  • 13 bài báo
  • 140 trích dẫn
  • 29 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 24 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 18 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa