Thi Kim Chi Tran

Kết quả
  • 7 bài báo
  • 123 trích dẫn
  • 19 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 14 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 7 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa