Nguyen Van Khanh

Kết quả
  • 29 bài báo
  • 11 trích dẫn
  • 61 tác giả
  • 12 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 6 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 56 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 18 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Hiện 7 tạp chí nữa
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 5 lĩnh vực nữa