Van Hoi Pham

Kết quả
  • 11 bài báo
  • 67 trích dẫn
  • 25 tác giả
  • 3 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 6 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 20 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 10 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa