Van Tu Nguyen

Kết quả
  • 6 bài báo
  • 210 trích dẫn
  • 31 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 5 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 26 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 12 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa