Truong Giang Ho

Kết quả
  • 3 bài báo
  • 24 trích dẫn
  • 10 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 5 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa