Thanh Thuy Tran

Kết quả
  • 4 bài báo
  • 14 trích dẫn
  • 36 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 4 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 31 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 7 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa