Tri Nguyen

Kết quả
  • 15 bài báo
  • 79 trích dẫn
  • 41 tác giả
  • 4 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 36 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 12 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa