Xuan Phuc Nguyen

Kết quả
  • 18 bài báo
  • 221 trích dẫn
  • 63 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 6 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 58 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 25 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 2 lĩnh vực nữa