Thu Huong Tran

Kết quả
  • 8 bài báo
  • 40 trích dẫn
  • 36 tác giả
  • 2 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 31 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 13 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa