Hoai Chau Nguyen

Kết quả
  • 9 bài báo
  • 210 trích dẫn
  • 39 tác giả
  • 1 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 3 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 34 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Hiện 20 cơ quan nữa
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa