Nguyễn Ngọc Chí

Kết quả
  • 18 bài báo
  • 13 trích dẫn
  • 7 tác giả
  • 3 tạp chí
Thống kê kết quả
Lọc theo năm
Hiện 7 năm nữa
Lọc theo tác giả
Hiện 2 tác giả nữa
Lọc theo cơ quan
Lọc theo tạp chí
Lọc theo lĩnh vực
Hiện 1 lĩnh vực nữa