Về những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999

Tiếng Việt

Tóm tắt

Abstract

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Hòa, Hương Giang, Hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999, Tạp chí Toà án, số 1 (2001) 31.
[2] Nguyễn Thị Mai, Một số vấn đề cần giải quyết khi áp dụng các quy định của Điều 30 BLHS về HPBS là quản chế và phạt tiền, Tạp chí Kiểm sát, Số Xuân 1 (2004) 41.
[3] Vũ Thành Long, Bàn về áp dụng hình phạt quản chế và hình phạt tước một số quyền công dân theo quy định của BLHS trong Chuyên đề một số vấn đề rút ra từ thực tiễn áp dụng quy định của BLHS năm 1999, Tạp chí Kiểm sát, số 12 (2007) 12.
[4] Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - Tập I Phần chung (từ Điều 1 đến Điều 77), Bộ Tư pháp, Viện Nghiên cứu pháp lý, TS. Uông Chu Lưu (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.
[5] Bộ Tư pháp, Bản thuyết minh về Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Hà Nội, tháng 2/1999, tr.18.
[6] Trịnh Tiến Việt, Hoàn thiện một số quy định của BLHS năm 1999 trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7 (219)/2006.
[7] Đinh Văn Quế, Tìm hiểu hình phạt và quyết định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
[8] Dương Tuyết Miên, Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa: Hoàn thiện các quy định thuộc Phần chung Bộ luật hình sự năm 1999, Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, tháng 9-2008, tr.113.