VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực được áp dụng với mục đích phát huy tối đa tính chủ động của sinh viên trong quá trình học tập, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học đại học và đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung bài viết này tác giả mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính nhằm tạo ra nhiều hứng thú trong học tập, đồng thời giúp sinh viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế, có ý thức tự nghiên cứu, có khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình,... Việc phát triển các phương pháp dạy học tích cực và học tập hợp tác không chỉ có ý nghĩa ngay trong quá trình học tập ở nhà trường mà còn chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho quá trình công tác, làm việc sau khi các em tốt nghiệp ra trường.

Tài liệu tham khảo

[1] Boehrer, J. (1995), How to teach a case, Kennedy School of Government Case Programme.
[2] Bộ tài chính (2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán – Quyển 1, NXB Tài chính, Hà Nội.
[3] Bộ tài chính (2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp – Báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập báo cáo tài chính hợp nhất chứng từ và sổ kế toán ví dụ thực hành – Quyển 2, NXB Tài chính, Hà Nội.
[4] Conant, James B. (1949), The growth of the experimental sciences: An experiment in general education. New Haven, CT: Yale University Press.
[5] Christensen, C. Roland & Abby J. Hansen (1986), Teaching and the case method. Boston: Havard Business School Publishing Division.
[6] Harvard business School (1989), Learning by the Case Method in Marketing.
[7] Lê Công Triêm (chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh (2002), Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học, NXB GD, Hà Nội.
[8] TS. Nguyễn Công Phương (2010), Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính.
[9] Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam: http://www.fetp.edu.vn