Vài bình luận về pháp luật doanh nghiệp tư nhân

Tiếng Việt

Tóm tắt

Tóm tắt: Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh doanh phổ biến. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích rõ bản chất pháp lý của nó. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.

Tài liệu tham khảo

[1] A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, Law for Business, Fourth edition, Irwin, USA, 1991.
[2] Nguyễn Mạnh Bách, Các công ty thương mại, NXB Tổng hợp Đồng Nai, Biên Hòa, 2006.
[3] Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead, Business Law, Heinemann, London, 1985.
[4] Francis Lemeunier, Nguyên lý và thực hành luật thương mại, luật kinh doanh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993.
[5] Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật kinh tế - Tập 1: Luật doanh nghiệp, Tình huống-Phân tích-Bình luận, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006.
[6] Http://www. residual-rewards.com/business-types.html], 1/14/2010.
[7] Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân, Luật thương mại Việt Nam dẫn - giải, Quyển I, Kim Lai ấn quán, Sài Gòn, 1972.
[8] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại - Tập 1, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, 2007.

Các bài trích dẫn đến