Thành tựu và giới hạn của việc áp dụng giống lúa cao sản của Đồng bằng Sông Cửu Long

Tiếng Việt

Tóm tắt

Việc nhanh chóng áp dụng giống lúa mới từ cuộc cách mạng Xanh (CMX) đã mang lại cho Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng nhiều thành tựu nổi bật: lai tạo được bộ giống lúa ngắn ngày, có năng suất và chất lượng cao như Jasmine 85, OM CS 2000, VND 95-20, OM 4900, OM 4218, OM 2517, ST5... giúp Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam tiến rất xa trong canh tác thâm canh so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên những hệ quả mà cuộc cách mạng Xanh mang lại cũng không nhỏ. Tính đa dạng sinh học của giống lúa bị thu hẹp; các vùng sinh thái tự nhiên bị mất dần; di truyền học tính kháng hay sự tương tác giữa ký sinh và ký chủ có sự thay đổi rất lớn; chất lượng đất, nước và quần thể sinh vật trong tự nhiên bị ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, để đảm bảo cho năng suất sản xuất lúa ổn định và bền vững cần phải thực hiện nhiều chương trình, giải pháp, nhiều chính sách hỗ trợ và đạt được sự đồng bộ trong sản xuất, tiêu thụ và bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường.

Tài liệu tham khảo

Cục Trồng trọt, 2007. Báo cáo hiện trạng ngành giống cây trồng Việt Nam, trang 8.


Cục Trồng trọt, 2005. Báo cáo hiện trạng ngành giống cây trồng Việt Nam, trang 20.


Hiroyuki Konuma, 2011. Global and Regional Food Security Situation and Outlook in Asia and The Pacif-ic. Asia-Europe Meeting (ASEM), High-Level Conference on Food Security, Chang Mai, Thai Lan, 9-11 May 2011


Nguyễn Quốc Lý, 2007. Báo cáo Điều tra đánh giá cơ cấu, hệ thống sản xuất, chất lượng và công tác quản lý giống lúa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.


Pham Van Dư, 2007. Breeding Activities and Genetic Resources in VietNam on Revitalizing the Global exchange and Utilization of Rice Breeding Resources, INGER-IRRI, 8-11 May, 2007 Bangkok, Thai Lan


Pham Van Dư, 2010. Focus on Vietnam: Rice Supply and Demand Outlook. The 2nd Middle East-Africa-Asia Rice Summit 2010. 20-21 June 2010, JW Marriott Hotel, Dubai


Pham Van Dư, 2011. GAP for Rice in The Mekong Delta, Progress and Plans, Workshop on Good Agricultural Practices (GAP) for Rice in the Southeast Asia, 3-5 April 2011 Bangkok, ThaiLan


Phạm Văn Dư, Đào Quang Hưng, Lê Thanh Tùng 2009. Tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Tài liệu hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long” Long xuyên ngày 24 tháng 2 năm 2009,


Phạm Văn Dư, 2010. Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW


gày 20/01/2003 và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 16/4/2002 của Bộ Chính trị(hoá X) về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 – 2010.


Trần Văn Đạt, 2002. Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam - Từ thời nguyên thủy đến hiện đại. NXB Nông Nghiệp, Sài Gòn.trang 115.