Tác động của tính cộng đồng Việt Nam đến công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

Tiếng Việt

Tóm tắt

Trong văn hóa Việt Nam, tính cộng đồng là một đặc trưng tốt đẹp được hình thành qua quá trình dựng nước và giữ nước. Tính cộng đồng đã trải qua nhiều thử thách trong lịch sử, đã khẳng định được tính bền vững trong thành tố văn hóa. Đây là đặc tính tâm lí đã gắn kết các thành viên trong làng xã đoàn kết, cổ vũ cho tinh thần chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Vai trò quan trọng của tính cộng đồng ở làng xã là giúp cho dòng chảy của văn hóa được liên tục, đã bảo tồn và phát huy được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt là tính thương người, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Ngày nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nếu không biết chắt lọc những đặc tính tốt đẹp trên sẽ làm trở ngại cho xu hướng hội nhập, làm chậm bước phát triển của công cuộc xây dựng đổi mới đất nước. Do đó, cần phải nhận thức được mặt tích cực và tiêu cực của tính cộng đồng để đưa đất nước sớm hội nhập và phát triển cùng với khu vực và trên thế giới.