Tác động của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đến thành phố Đà Lạt

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách tại thành phố Đà Lạt. Tác giả tiến hành khảo sát, điều tra bằng bảng câu hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach’s Alpha, EFA, CFA, SEM) với mẫu nghiên cứu từ 503 du khách tại thành phố Đà Lạt, kết quả cho thấy hình ảnh điểm đến và giá trị cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng du khách và ảnh hưởng gián tiếp tới lòng trung thành của du khách. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch của thành phố Đà Lạt cần xây dựng thương hiệu du lịch địa phương dựa trên nhận thức của du khách về điểm đến tiềm năng nhằm phát triển du lịch bền vững, hấp dẫn du khách.

Từ khoá

Hình ảnh điểm đến; Giá trị cảm xúc; Sự hài lòng; Lòng trung thành.