Tác động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật kinh doanh Bất động sản ở Việt Nam

Tóm tắt

Trong khuôn khổ bài nghiên cứu, tôi đi sâu nghiên cứu về tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động của Hiệp hội. Cũng từ đó, tác giả tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội kinh doanh bất động sản nhà đất Việt Nam. Tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu, đánh giá bước đầu về hội viên tham gia hiệp hội, phân loại hội viên, quyền và nghĩa vụ của các hội viên trong quá trình tham gia. Bài viết đánh giá những tồn tại và hạn chế trong hoạt động của Hiệp hội. Tác giả bước đầu đánh giá sự tác động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam trong hoạt động lập quy đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh  trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng, góp phần cải cách quy chế hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1] Điều lệ Hiệp hội bất động sản nhà đất Việt Nam năm 2002.
[2] Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.
[3] Báo cáo kết quả hoạt động từ đại hội lần thứ nhất đến nay và phương hướng công tác nhiệm kỳ hai của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam năm 2008.
[4] Tài liệu hội thảo tháng 5/2006 “Kinh nghiệm phát triển thị trường bất động sản”, Bộ Xây dựng.