"Quyền lực nhà nước là thống nhất" vào đâu?

Tiếng Việt

Tóm tắt

Abstract

Tài liệu tham khảo

[1] Kỷ yếu Hội nghị của Văn phòng Quốc hội về việc soạn thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
[2] Hegel, Các nguyên lý của Triết học pháp quyền,
NXB Tri thức, Hà Nội, 2010.
[3] stephen Wayne, Quyền lập pháp của Tổng thống. New York, Harper và Row. 1978.
[4] Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ. 1776.
[5] Bài phát biểu của ông Chrisiophe Palles, Giám đốc Trung tâm Thư viện của Quốc hội Pháp ngày 20/11/2007, Văn phòng Quốc hội Việt Nam.
[6] Samuel Kernell và Gảy C.Jacobson. Logic chính trị Mỹ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.
[7] Đôi điều thách thức của Quốc hội Việt Nam trong công tác lập pháp/Người đại biểu nhân dân và VieiNamNet, 05/9/2007.
[8] Nguyễn Sỹ Dũng, Triết lý Lập Pháp Tia sáng số 7/2003.
[9] Hồ Bả Thâm, Dần chú hóa, phân quyền hóa cơ cấu quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 11/2009.