Quan niệm lại pháp luật

Tiếng Việt

Tóm tắt

Abstract

Tài liệu tham khảo

1. A. James Barner, Terry Morehead Dworkin & Eric L. Richards, Law for Business, 1991, Sài Gòn, 1960.
2. Andrew Heywood, Key concepts in politics, Macmillan Press LTD, 2000.
3. Arthur R. Hogue, Origins of the Commom Law , A Liberty Press Edition, 1996.
4. Edmund M. A. Kwaw, The guide to legal analysis, legal methodology and legal writing, Emond Montgomery Publications Limited, Canada, 1992.
5. Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Lawman (India) Private Limited, New Delhi, 1996.
6. J. E. Smyth, D. A. Soberman, J Barnes, Terry Morehead Dworkin & Eric L. Richards, Law for Business, IRWIN, 1991.
7. Jean Jacques Rousseau, Bàn về khế ước xã hội, NXB Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, 1992.
8. Jean Jacques Rousseau, The Social Contract or Principles of Political Right, 1762, Translated by G. D. H. Cole, [http://www.constitution.org/iir/socon.htm].
9. Khoa Luật - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Hà Nội, 1993.
10. René David and John E.c. Brierley, Major legal systems in the world today- An introduction to the comparative study of law, Second edition, The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1978.
11. Robert w. Emerson & John w. Hardwicke, Business law, Third edition, Barron’s educational series, Inc, 1997.
12. Ủy ban Khoa học Nhà nước và Quỹ Hoà bình Sasakawa, Kinh tế thị trường: Lý thuyết và thực tiễn, tập I, 1993, tr.20-24.
13. Vũ Văn Mẫu, Dân luật khái luận,. H. Telfer, R. Johansan, Australian Business Law, Prentice- Hall of Australia Pty. Ltd, 1980.
14. Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà Nước và Pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, 1995.