QUẢN LÝ THUẾ TRONG MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin thì hoạt động thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến và dần chiếm ưu thế so với hoạt động kinh doanh truyền thống trước đây. Xuất phát từ tính chất đặc thù của thương mại điện tử đòi hỏi hệ thống pháp luật về thuế, năng lực cán bộ ngành thuế và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý và thu thuế phải ngày càng hoàn thiện và cần được quan tâm đúng mức nhằm tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng cho tất cả các chủ thể kinh tế. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Quang Tiến, “Hiện trạng thu thuế TMĐT tại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1- Tháng 7/2015 (612), 2015, từ trang 12 đến trang 15.
[2] Lý Phương Duyên, “Trốn thuế thương mại điện tử: Nhận diện các hành vi và giải pháp xử lý”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1- Tháng 7/2015 (612), 2015, từ trang 20 đến trang 23.
[3] 98% doanh nghiệp khai thuế điện tử, http://tapchitaichinh.vn/sukien-noi-bat/su-kien-tai-chinh/98-doanh-nghiep-khai-thue-dien-tu-67141.html
[4] Nguyễn Thị Cúc, “Giải pháp quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1- Tháng 7/2015(612),2015, từ trang 24 đến trang 26.
[5] Chính sách thuế về thương mại điện tử: Cần tiếp tục hoàn thiện,http://socongthuongtayninh.gov.vn/thuong-mai-dien-tu/Tin%20thuong%20mai%20dien%20tu/chinh-sach-thue-ve-thuongmai-111ien-tu-can-tiep-tuc-hoan-thien
[6] Quản lý thuế thương mại điện tử yêu cầu cấp thiết, http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiepvu/3397-quanly-thue-tndt.html
[7] Quản lý thuế đối với thương mại điện tử: Kinh nghiệm của Hàn Quốc, http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dannghiep-vu/3438-kinh-nghiem-quanly-thue tmdt-han-quoc.html