Practice in Vietnam About the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Under the Code of Civil Procedure 2015 and Recommendations for Improving the Efficiency of Law Application

Tóm tắt

On the basis of studying the process of applying the provisions of the Civil Procedure Code on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, the author has made comments on regulations of the law as well as analyzed the problems arising from the application of the law in practice as the basis for the proposal of some recommendations to improve the law.

Từ khoá

International judiciary, foreign arbitral award, recognition and enforcement of foreign arbitral awards.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tư pháp - Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Sổ tay hướng dẫn thực hiện Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, Nhà xuất bản Dân Trí, Hà Nội, 2017, tr. 45.
[2] Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Thực tiễn giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Toà án nước ngoài, quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài tại Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu hội nghị “Tập huấn Công nước New York 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01/2019
[3] Lê Nguyễn Gia Thiện - Lê Nguyễn Gia Thuận, “Phán quyết trọng tài phi chính thức: Quy định của pháp luật Italia, thực tiễn thi hành tại Đức và một số đề xuất cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (05), 2019 tr. 59, 64.
[4] Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Công an nhân dân, 1999, tr. 317, 348.
[5] Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư pháp quốc tế (Phần chung), Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam, 2014, tr. 208.
[6] Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội,2013, tr. 468, 516.
[7] Bành Quốc Tuấn, Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài (Sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2015, tr. 123.
[8] Bành Quốc Tuấn, Giáo trình Tư pháp quốc tế, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2017, tr. 334 - 335.
[9] Bành Quốc Tuấn, “Áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của nước ngoài”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2017, 18, tr. 09 - 13.