Phong cách tư duy Hồ Chí Minh và việc vận dụng phong cách đó trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Tiếng Việt

Tóm tắt

Có thể nói, việc nghiên cứu phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là vấn đề vô cùng khó, bởi vì một mặt, ngay từ đầu đã thấy ở Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa "tri" và "hành", nên những suy nghĩ và hành động thấm sâu vào cách ứng xử giữa con người với con người trong xã hội và với đường lối cách mạng; mặt khác Người không chủ trương lập ngôn, tạo dựng cho mình một lý thuyết về triết lý cuộc đời, về xã hội mà tất cả phong cách tư duy ấy thấm sâu vào hành động cụ thể và nhất mực một mục tiêu là làm sao cho nước nhà độc lập, đồng bào được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, xã hội tiến bộ và hạnh phúc, cho nên theo chúng tôi phong cách tư duy Hồ Chí Minh chính là sự thể hiện trong tư tưởng của Người. Tư tưởng đó được thể hiện ở những bài viết, bài nói, các tác phẩm, cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người trong quá trình hoạt động cách mạng. Qua đó, chúng ta có thể vận dụng phong cách đó như thế nào trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.