Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam - Từ quy định đến thực tiễn

Tiếng Việt

Tóm tắt

Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm... Các luật này điều chỉnh ít nhiều đến việc thành lập, hoạt động và tổ chức lại các ngân hàng thương mại liên quan đến hoạt động sáp nhập. Tuy nhiên, pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập như chưa làm rõ khái niệm, đặc điểm sáp nhập ngân hàng thương mại; chưa quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện sáp nhập; định giá tài sản; hợp đồng sáp nhập; trình tự, thủ tục sáp nhập; hệ quả pháp lý và giải quyết tranh chấp hậu sáp nhập; xử lý nợ xấu… Vì vậy, cần bổ sung những bất cập này tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan để thống nhất về khung pháp lý chung nhất được quy định cụ thể trong các văn bản luật.

Từ khoá

Sáp nhập, ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng.

Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Minh Sơn, Pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Luật học (2016), 45.
[2] Nguyễn Thị Lan Hương, Chế định mua công ty niêm yết trong Luật Chứng khoán Trung Quốc và Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 3, (2007), 52 - 56, 69.
[3] Lê Trúc Thuận, Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kết quả và lộ trình cho giai đoạn mới, Tạp chí Tài chính kỳ 2, tháng 3.2016.