Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập

Tiếng Việt

Tóm tắt

Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để quy định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.

Tài liệu tham khảo

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, “Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam”, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 47 (1986), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, “Lời khai mạc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VI)”, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 48 (1987), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, “Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa VI về giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối, lưu thông”, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 48 (1987), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, “Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI”, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 48 (1987), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
[5] A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, Law for Business, Fourth edition, Irwin, USA, 1991.
[6] Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead, Business Law, Heinemann, London, 1985.
[7] Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ và Nguyễn Tân, Luật Thương mại Việt- Nam dẫn- giải, Quyển I, Kim Lai ấn quán, Sài Gòn, 1972.
[8] Philippe Xavier- Bender, Olivier d’Ormesson, Pierre Raoul- Duval, “The Commercial Law of France”, Digest of Commercial Laws of the World, Oceana Publications, Inc., New YorkLondon- Rome, 1993.

Các bài trích dẫn đến

1. Thị Phương Thảo Lê. Chế định thương nhân ở Việt Nam (2017)