Nho giáo về gia đình và Gia Đình Việt Nam hiện nay

Tiếng Việt

Tóm tắt

Từ chỗ không được ưa thích trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam, Nho giáo dần dần giữ một vị trí ngày càng tăng trong việc đề cao uy quyền của nhà vua, xây dựng một hệ thống quan liêu từ trên xuống dưới, bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước và nhân dân. Nho giáo được du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam không còn giữ nguyên trạng thái nguyên sơ của nó nữa. Nó đã được Việt Nam hóa. Nho sĩ Việt Nam, vì lợi ích bảo vệ và xây dựng tổ quốc, đã khai thác những quan điểm tích cực của Nho giáo để khẳng định những giá trị truyền thống của dân tộc. Nho giáo rất đề cao coi trọng gia đình, coi gia đình tồn tại như một bộ phận của thượng tầng kiến trúc. Mọi sự yên ổn trong cả nước đều bắt nguồn từ sự yên ổn trong mỗi gia đình. Nước hưng thịnh bắt nguồn từ mỗi gia đình. Nho giáo đặt ra cho mỗi con người (nam giới) trước hết phải tu thân, tề gia, rồi mới ra trị quốc sau mới đến bình thiên hạ. Báo cáo gồm ba phần: Nho giáo về gia đình; ảnh hưởng của Nho giáo với gia đình Việt Nam truyền thống; Nho giáo với gia đình Việt Nam hiện nay.

Từ khoá

Nho giáo, gia đình, gia đình Việt Nam hiện nay, gia đình Việt Nam truyền thống

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Đăng Duy: Nho giáo với văn hóa Việt Nam. Nxb Hà Nội 1998.


Phan Đại Doãn (chủ biên): một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam. Nxb CTQG, 1999.


Nguyễn Văn Hồng: Nho giáo và đạo đức Nho giáo. Khoa học và Tổ quốc, số 9 - 2002.


Vũ Khiêu (chủ biên): Nho giáo và gia đình. Nxb KHXH, 1995.


Vũ Khiêu: Nho giáo và phát triển ở Việt Nam. Nxb KHXH, 1997


Lê Sĩ Thắng (chủ biên): Nho giáo tại Việt Nam. Nxb KHXH, Hà Nội 1994.


Lê Thi (chủ biên): Gia đình Việt Nam trong bối cảnh đất nước đổi mới. Nxb KHXH, 2002.


Nguyễn Tài Thư (chủ biên): ảnh hưởng của tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay. Nxb CTQG, 1997.


Nguyễn Tài Thư: Nho học và nho học ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb KHXH, 1997.