NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHUYỂN GIÁ TRỐN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt

Thuế là một trong những nguồn thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến 31/12/2014 có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 17.768 dự án, tổng vốn đăng ký 252.715 tỷ USD. Tuy nhiên báo cáo của thanh tra Cục thuế trong những năm gần đây cho thấy ngân sách nhà nước hàng năm bị thất thoát không nhỏ từ hành vi chuyển giá trốn thuế của loại hình doanh nghiệp này. Bài viết khái quát cơ sở lý luận về chuyển giá, các hình thức chuyển giá, các dấu hiệu nhận biết chuyển giá và trình bày thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo

[1] Andrew Lymer & John Hasseldine, The International Taxation System, Kluwer Academic Publisher, 2002.
[2] Một số vấn đề chung về hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp,http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/motsovandechungve-nd-16627.html
[3] Chuyển giá thông qua hình thức nâng chi phí các đơn vị hành chính và quản lý, http://text.123doc.org/document/26077-chuyen-giathong-qua-hinh-thuc-nang-chi-phi-cac-don-vi-hanh-chinh-va-quanly-doc.htm
[4] Phạm Thị Mỹ Khuê, Thực trạng chuyển giá ở Việt Nam và giải pháp
khắc phục, 2012
[5] http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/tap-trung-thanh-tra-cac-doanhnghiep-co-dau-hieu-chuyen gia_t114c2n55686
[6] thanhtra.com.vn
[7] https://luattaichinh.wordpress.com/2014/03/21/van-de-chuyen-gi-cuacc-doanh-nghiep-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoi-o-viet-nam-hien-nay/
[8] Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Chuyển giá trong các công ty đa quốc
gia ở Việt Nam, 2010.