Nghiên cứu so sánh về Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân của Việt Nam và Trung Quốc để từ đó rút ra những nhận xét bước đầu về cơ cấu tổ chức và thể chế lãnh đạo, góp phần có thêm tư liệu so sánh về vấn đề này cho học viên, sinh viên và giáo viên, các nhà nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo

[1] Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam.
[2] Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc.