Nghiên Cứu Quy Trình Chế Biến Và Hoạt Tính Sinh Học Của Trà Hòa Tan Từ Quả Sung (Ficus Racemosa Linn)

Tóm tắt

Sung (Ficus racemosa Linn.) được trồng phổ biến ở Việt Nam, quả của nó có nhiều tác dụng dược lý. Nghiên cứu này đề cập các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến trà sung hòa tan cũng như khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzyme α-glucosidase và kháng khuẩn của sản phẩm. Trà sung hòa tan được thu từ quả sung thông qua quá trình xử lý: sao, trích ly, cô đặc, phối trộn và sấy thăng hoa. Chất lượng sản phẩm trà sung hòa tan được đánh giá dựa trên các phương pháp hóa lý, vi sinh và cảm quan. Kết quả: Quy trình thích hợp cho chế biến trà hòa tan quả sung: Sung được sao ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút, quá trình trích ly sung được thực hiện ở 70oC trong 90 phút với tỉ lệ sung và nước là 1:7 (g/mL), dịch trích được cô đặc ở nhiệt độ 70oC trong 90 phút, sau đó phối trộn 25% maltodextrin và tiến hành sấy thăng hoa để tạo thành sản phẩm trà hòa tan. Trà sung hòa tan có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase và kháng oxy hóa với giá trị IC50 lần lượt là 54,32mg/mL và 61,48mg/mL.

Từ khoá

Ficus racemosa Linn; Hoạt tính kháng oxy hóa; Hoạt tính ức chế α-glucosidase; Trà hòa tan

Tài liệu tham khảo

Apostolidis, E., Kwon, Y. I., & Shetty, K. (2007). Inhibitory potential of herb, fruit, and fungalenriched cheese against key enzymes linked to type 2 diabetes and hypertension. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 8(1), 46-54.


Armstrong, D. (2002). Oxidants and antioxidants: ultrastructure and molecular biology protocols. Springer Science & Business Media, 196.


Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M., & Chern, J. C. (2002). Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Journal of food and drug analysis, 10(3), 178-182.


Đỗ, T. L. (2006). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Y học, 495-496.


Jahan, I. A., Nahar, N., Mosihuzzaman, M., Rokeya, B., Ali, L., Azad Khan, A. K., ... & Iqbal Choudhary, M. (2009). Hypoglycaemic and antioxidant activities of Ficus racemosa Linn. fruits. Natural product research, 23(4), 399-408.


Keshari, A. K., Kumar, G., Kushwaha, P. S., Bhardwaj, M., Kumar, P., Rawat, A., ... & Saha, S. (2016). Isolated flavonoids from Ficus racemosa stem bark possess antidiabetic, hypolipidemic and protective effects in albino Wistar rats. Journal of ethnopharmacology, 181, 252-262.


Lê Văn Việt Mẫn, L. Q., & Đạt, T. N. M. N. Trần Thị Thu Trà (2011). Công nghệ chế biến thực phẩm, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.


Mahesh, B., & Satish, S. (2008). Antimicrobial activity of some important medicinal plant against plant and human pathogens. World journal of agricultural sciences, 4(5), 839-843.


Ngân, V. T. K., Mai, N. T. N., & Hoàng, N. T. (2017). Khảo sát hàm lượng phenolic tổng, flavonoid tổng, hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol và methanol của lá và thân rễ cây Cỏ Tranh (Imperata cylindrica). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 16-22.


Shah, S. K., Garg, G., Jhade, D., & Pandey, H. (2016). Ficus racemosa Linn: Its Potentials Food Security and Rural Medicinal Management. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 8(5), 317.


Singleton, V. L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventos, R. M. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods in enzymology, 299, 152-178.


Trang, Đ. T. X., và Ngọc, L. H. B. N., & Anh, V.T. T. (2015). Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hóa của cao methanol cây Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas MERR.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 40, 1-6.


Yadav, R. K., Nandy, B. C., Maity, S., Sarkar, S., & Saha, S. (2015). Phytochemistry, pharmacology, toxicology, and clinical trial of Ficus racemosa. Pharmacognosy reviews, 9(17), 73.