NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ XE BUS NHANH (BRT) - ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ HÀNH LANG KIM MÃ - YÊN NGHĨA

Tóm tắt

Với mục tiêu đưa ra những hướng dẫn và so sánh trong việc thiết kế, phát triển hệ thống xe bus nhanh (BRT) trên thế giới, một bộ tiêu chuẩn đánh giá BRT chi tiết đã được giới thiệu vào năm 2014. Được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia giao thông vận tải hàng đầu, bộ tiêu chuẩn là thước đo đáng tin cậy về khả năng hoạt động hiệu quả của BRT tại các đô thị. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng BRT với hành lang Kim Mã – Yên Nghĩa dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2016. Trong bài báo này, tác giả sẽ nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chuẩn để phân tích, đánh giá hành lang Kim Mã – Yên Nghĩa (dựa trên các thông số thiết kế) theo chuẩn chung quốc tế. Kết quả của quá trình nghiên cứu là sự phân tích định lượng những ưu điểm và hạn chế (thông qua điểm số của các tiêu chuẩn) và từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển BRT trên hành lang Kim Mã – Yên Nghĩa.

Tài liệu tham khảo

[1] Robert Cervero (2013), Bus Rapid Transit (BRT): An efficient and competitive mode of public transport; University of California.
[2] Http://www.worldbrt.net/en/cities/paramquan.aspx?param=51
[3] A. Nikitas and M. Karlsson (2015), A worldwide state-of-the-art analysis for bus rapid transit: Looking for the success formula; Chalmers University of Technology; Journal of Public Transportation, Vol. 18, No. 1.
[4] Nguyen Minh Hieu and Nguyen Ha Anh (2016), The establishment of the bus rapid transit system to mitigate GHGs – Experience in Guangzhou, Curitiba and its applicability in Hanoi; Workshop on: Transport policy towards climate change mitigation.
[5] Instittue of Transport and Development Policy (2007); Bus rapid transit planning guilde
[6] Deng. T and D. Nelson (2010); The impact of bus rapid transit on land development: A case study of Beijing; World Academy of Science, Engineering and technology 4(6): p1000-p1010.
[7] Từ Sỹ Sùa (2015), “Nghiên cứu áp dụng phương thức vận tải hành khách công cộng đô thị BRT trong các thành phố Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải.
[8] Rabinovitch, Jonas (1992), Curitiba: Towards sustainable urban development, Environment and Urbanization, vol. 4, no. 2.
[9] ZENG, Ying et al (2013), Developing Bus Rapid Transit in a HighDensity Metropolitan Area: A Case Study in Guangzhou, China, 13th WCTRS – Rio de Janeiro, Brazil.
[10] Đoàn Thanh Tân (2008), Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu ứng dụng BRT tại các đô thị của Việt Nam, Đại học Giao thông Vận tải.