Nghiên cứu cấu trúc kì hạn nợ của công ty tại Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm phân tích tác động của các nhân tố đến cấu trúc kì hạn nợ của công ty, cụ thể các nhân tố nội tại và nhân tố bên ngoài đến cấu trúc kì hạn nợ của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn 2007–2015. Phương pháp hồi quy GMM hệ thống được sử dụng để kiểm định mô hình hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy kì hạn nợ của công ty chịu tác động của các nhân tố như: Quy mô, cơ hội tăng trưởng, tỉ lệ nợ, tính thanh khoản, biến động thu nhập, tài sản hữu hình. Trong số các nhân tố nội tại có tác động đến cấu trúc kì hạn nợ của công ty tại VN thì tài sản hữu hình có tác động mạnh nhất, công ty càng có nhiều tài sản hữu hình càng có nhiều cơ hội vay nợ dài hạn. Ngoài ra, công ty tại VN cũng sẽ vay nợ dài hạn nhiều hơn khi chênh lệch giữa tỉ suất sinh lời của trái phiếu chính phủ và tín phiếu tăng lên, nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, công ty có nhiều cơ hội để đầu tư phát triển.

Từ khoá

Cấu trúc kì hạn nợ; GMM hệ thống; Tỉ lệ nợ dài hạn; Cơ hội tăng trưởng.

Các bài trích dẫn đến

1. Liem Nguyen, Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Công Thành. Hạn chế tài chính và cấu trúc kỳ hạn nợ tại các doanh nghiệp Việt Nam in Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Vol. 29, No. 2, 2018)