Một số lý thuyết và chủ đề nghiên cứu phát triển nông nghiệp - nông thôn qua lăng kính xã hội học

Tiếng Việt

Tóm tắt

Mặc dù tỉ lệ đô thị hóa ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu, hình thành các khu đô thị và siêu đô thị hiện đại, nhưng phần lớn dân cư trên thế giới vẫn đang sống ở khu vực nông thôn. Hiện nay, sự tập trung dân cư ở các nước có thu nhập thấp và tầm quan trọng của xã hội nông thôn trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia thuộc thế giới thứ ba khiến cho việc hiểu xã hội nông thôn và các mối tương tác của nó với xã hội tổng thể ngày càng có ý nghĩa. Nghiên cứu biến đổi xã hội nông thôn và các vấn đề gắn liền với nó là mối quan tâm của nhiều ngành khoa học như: khoa học chính trị, kinh tế học, nhân học và xã hội học… Bài viết trình bày các chủ thuyết, chủ đề và hệ vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp - nông thôn hiện nay dưới quan điểm xã hội học.

Tài liệu tham khảo

Bùi Quang Dũng (2007), “Xã hội học nông thôn”, NXB KHXH, HN.


Piere Gourou (2003), “Người nông dân châu thổ Bắc kỳ. Nghiên cứu địa lý nhân văn”, NXB Trẻ.


Benedict J.Tria Kerkvliet, James Scott, Nguyễn Ngọc và Đỗ Đức Định sưu tầm và giới thiệu (2000), “Một số vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở các nước và ở Việt Nam”, Nxb TG, HN.


Nguyễn Xuân Nghĩa (1997), Bài giảng: “Xã hội học nông thôn và một số vấn đề xã hội ở nông thôn Việt Nam”, Đại học Mở Tp. HCM.


Adrew Shepherd (1998), “Sustaina-ble Rural Development”, MacMillan Press Ltd, London.


Tô Duy Hợp (1997), “Xã hội học nông thôn”, Nxb KHXH, HN.


Tô Duy Hợp (2006), Bài giảng: “Xã hội học nông thôn”, ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


Tô Duy Hợp và Lương Hồng Quang (2000), “Phát triển cộng đồng – lý thuyết và vận dụng”, Nxb Văn hóa – Thông tin.


Viện xã hội học (2004), “Những nghiên cứu chọn lọc về xã hội học nông thôn”, Nxb KHXH, Hà Nội.


Bob Warner (2001), “Rural devel-opment and off farm employment”, UNDP, Hanoi.