Meiji Restoration: The Japanese Thought Revolution and Asian Perception

Tóm tắt

The "Meiji Restoration", a series of reform and renovation events leading to tremendous changes in the Japanese social and political structure, has brought dramatic changes in the political, economic and social fields in Japan. The reform started from the change in perception and thinking: the Japanese bravely broke with the traditional views, traditional ideas and well-received thoughts; the progressive knowledge of mankind brought Japan to a strong integration and Japan achieved miracles in the national development. The achievements of the Meiji Restoration have established a solid framework and foundation for the development of modern Japan.

Từ khoá

Meiji Restoration, tradition, modernity, development.

Tài liệu tham khảo

[1] Lý Minh Tuấn, Tứ thư bình giải, NXB Tôn giáo, 2011.
[2] Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim, “Một số chuyên đề lịch sử thế giới”, tập 2, NXB. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2008.
[3] Fukuzawa Yukichi, Phúc Ông tự truyện (Phạm Thu Giang dịch), NXB.Thế giới, 2017.
[4] George.B.Sansom, Lược sử văn hóa Nhật Bản, tập 2, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1989.
[5] Trung Quốc cận đại giản sử, NXB. Nhân dân Thượng Hải, 1975.
[6] Phan Đại Liên, Lịch sử Nhật Bản, NXB. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1995.
[7] Fukuzawa Yukichi, (Phạm Hữu Lợi dịch), “Khuyến học” hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản, Nxb Iwanami Bunko Tri thức và phát triển, NXB Trẻ, 2017.
[8] Vũ Khiêu, Nho giáo và phát triển ở Việt Nam, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997.
[9] Francois Jullien, (Nguyên Ngọc dịch), Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây hay thể tạng khác của Triết học, editions du Seuil, Février, 1998.
[10] Nguyễn Thị Hồng Vân, Cơ cấu xã hội Nhật Bản thời Cận thế, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4/2009.
[11] Đào Trinh Nhất, Nhật Bản Duy Tân 30 năm, Đông Phương xuất bản, Sài Gòn, 1936.
[12] Liên hiệp Các Hội KH&KT Việt Nam, Tạp chí Nhà quản lí, 27(9)/2005.
[13] Fukuzawa Yukichi, (Hải Âu, Kuriki Seiichi dịch) “Thoát Á luận”, 1885.
http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra cuu/thoat_a_luan.html
[14] Fukuzawa Yukichi, Lê Huy Vũ Nam, Nguyễn Anh Phong dịch), Bàn về văn minh (First published in 1875; NXB. Thế giới, 2018.
[15] Fukuzawa Yukichi, (Phạm Hữu Lợi dịch), Khuyến học hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản, NXB. Iwanami Bunko Tri thức và phát triển, NXB. Trẻ, 2017.