Hai cặp phân loại hợp đồng căn bản

Tiếng Việt

Tóm tắt

Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

Tài liệu tham khảo

[1] Vũ Tam Tư, Luật Rôma: Khế ước và Nghĩa vụ, Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Lưu hành nội bộ.
[2] Henry N. Butler, Legal environment of business - Government regulation and public policy analysis, South-western publishing co., Cincinnati, Ohio, USA, 1987.
[3] John D. Calamari, Joseph M. Perillo, The Law of Contracts, Third edition, West Publishing Co., USA, 1997.
[4] Xaca Vacaxum, Tori Aridumi, Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Nhật Bản, Nguyễn Đức Giao và Lưu Tiến Dũng dịch ra tiếng Việt, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.
[5] Vũ Văn Mẫu, Việt Nam dân luật lược khảo - Quyển II: Nghĩa vụ và khế ước, In lần thứ nhất, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1963.
[6] John E. C. Brierley, Roderick A. Macdonald, Quebec Civil Law- An Introduction to Quebec Private Law, Emond Montgomery Publications Limited, Toronto, Canada, 1993.
[7] Japan International Cooperation Agency (JICA), Japanese Laws, Volume 2 (1997, 1998), 71. - Luật Nhật Bản, Tập 2 (1997,1998), 71, Youth Publishing House- Nhà xuất bản thanh niên, Song ngữ Anh- Việt.
[8] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam, Tập 2, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, 2007.
[9] Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết, Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
[10] Đoàn Bá Lộc, Dân - luật thực - hành, Sài Gòn 1961.
[11] Corinne Renault-Brahinsky, Đại cương về pháp luật hợp đồng, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2002.
[12] Konrad Zweigert and Hein Koetz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1998.
[13] Steven H. Gifis, Law Dictionary, Third edition, Barron’s Educational Series, INC, 1991.