Globalization and the Need of Improving Law on Foreign Worker Management in Vietnam

Tóm tắt

In general, the autonomy of local government has not been recognized in Vietnam. But there is not much difference between the autonomous local government of the West and nonautonomous local government that in Vietnam. Because all local governments have responsibilities to solve local issues relating to the lives of local people. But going into details, there is still some differences between them. The most important decisions of the local government, especially on human resources, must be approved by the higher authorities.

Từ khoá

Foreign workers, law on foreign worker management, requirements, globalization.

Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ luật Lao động năm 2012; Khoản 1 Điều 170.
[2]. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Khoản 1 Điều 209.
[3]. Các Hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết quá trình và lợi thế, nguồn:
https://www.geskualalumpur2013.org/ngoai-giao/cac-hiep-dinh-thuong-mai-viet-nam-da-ky-ket-qua-trinh-va-loi-the/, truy cập ngày 10/11/2018.
[4]. GT.TSKH. Đào Trí Úc, Bàn về lập hiến, nguồn: http://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=23, truy cập ngày 9/4/2019.
[5]. Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật, Quyền của người nước ngoài, NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật, (2018), 115.
[6]. TS. Đặng Minh Tuấn, Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia: Nhìn từ góc độ hiến pháp trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam, nguồn: https://hienphap.wordpress.com/2013/07/23/moi-quan-he-giua-phap-luat-quoc-te-va-phap-luat-quoc-gia-nhin-tu-goc-do-hien-phap-tren-the-gioi-va-mot-so-goi-mo-cho-viet-nam-dang-minh-tuan/, truy cập ngày 9/4/2019.
[7]. Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Điều 20.
[8]. Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Khoản 8 Điều 11.
[9]. TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.02.01/11-15, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, (2014), 13.
[10]. OECD, OECD Economic Surveys: Korea, (2018), 38.
[11] Phạm Quý Thọ, Thị trường lao động Việt Nam - Thực trạng và các giải pháp phát triển, Nxb. Lao động - xã hội, Hà Nội, (2003), 10.
[12]. Thị trường lao động Việt Nam đối mặt nhiều thách thức trong tiến trình hội nhập, nguồn: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/thi-truong-lao-dong-viet-nam-doi-mat-nhieu-thach-thuc-trong-tien-trinh-hoi-nhap-468083.html, truy cập ngày 27/12/2017.
[13]. Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ LĐTB&XH, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật ASEAN về lao động và các vấn đề xã hội - tính tương thích của pháp luật Việt Nam” ngày 1/12 tại Hà Nội, (2016), 25-40.
[14]. Wang-Bae Kim, Migration of Foreign Workers into South Korea: From Periphery to Semi-Periphery in the Global Labor Market, Vol.44, No. 2 Asian Survey, (2004), 317.