ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC CỦA CÁC PHÁT NGÔN XÁC TÍN TRONG THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRÊN CÁC TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ

Tóm tắt

Trên bình diện ngữ dụng học, phát ngôn xác tín là một loại hành vi tại lời. Chức năng đặc trưng nhất của phát ngôn xác tín là tuyên bố hoặc khẳng định thông tin. Đáng chú ý là loại phát ngôn này xuất hiện khá nhiều trong Thư ngỏ của Hiệu trưởng trên trang web chính thức của các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ. Các phát ngôn xác tín này góp phần nêu bật mục đích của các Thư ngỏ là thu hút ngày càng nhiều học viên đến với nhà trường. Bài viết này nhận diện và phân tích các phát ngôn xác tín trong các Thư ngỏ nói trên về các phương diện từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa. Các phát hiện của nghiên cứu này sẽ góp phần làm sáng tỏ đặc điểm ngôn ngữ học của các phát ngôn xác tín thường gặp trong các Thư ngỏ của Hiệu trưởng các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ.

Tài liệu tham khảo

[1] Austin, J.L (1962), How to Do Things with Words, London: Oxford University Press.
[2] MacQueen, K. “Semantic Analysis of English of Performative Verbs”, http://www.uqtr.ca/~vandervk/english_performative_verbs _ch6.pdf
[3] Richards, J. C., Platt J. and Platt H. (1992), Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, London: Longman.
[4] Riemer, N. (2010), Introducing Semantics, New York: Cambridge University Press.
[5] Robert M. Harnish (1979), Linguistic Communication and Speech Acts, Cambridge, MA: MIT Press.
[6] Searle, J.R (1969), Speech Acts - An Essay in the Philosophy of Language, London: Cambridge University Press.
[7] Searle, J.R (1975), A Taxonomy of Illocutionary Acts, Cambridge: Cambridge UP.
[8] Searle, J.R (1979), Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press.
[9] Searle, J. and Vanderverken, D. (1985), Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge: Cambridge University Press.
[10] Yule, G. (1996), Pragmatics, Oxford: Oxford University Press.