Criminal Responsibility for Juvenile Offenders in Criminal Law

Tóm tắt

The article mentions the scientific analysis of the main rules on criminal liability for juveniles in the current Vietnamese criminal law and through it, in terms of continuing to improve some regulations. related violations in the Criminal Code 2015 (due to lack of) proposed a number of specific legislative interpretations of 04 new laws relating to criminal liability for unemployment in the draft of the future Criminal Code after France Fourth classicization.

Từ khoá

Criminal responsibility of juvenile offenders, principles for handling juvenile offenders, penalties for convicted juveniles, handle navigation, release from prison ahead of time, erase criminal records.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Luật Hình sự năm 2015, NXB Chính trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2016, tr.80.
[2] Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Nxb Chính trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2017, tr.75-76.
[3] Lê Văn Cảm (biên soạn), Sách chuyên khảo: Nhận thức khoa học Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2018, tr.281-299.
[4] Lê Văn Cảm (chủ biên), Sách chuyên khảo: Pháp luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ X đến nay - Lịch sử và thực tại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2018, tr.564-600.